Posted by यशोधरा

सोन किनारले घन
वन फुलारले ऊन
चित्त मिनारले नभी
स्वर्ग सारांश होऊन

धून निळावली गाढ
नादी सुगंधाचे लाड
प्राणा फुटून पालवी
काया प्रकाशाचे झाड

अष्टभावात गारवा
मंद्र अभोगी मारवा
निवांताच्या घुमटीत
स्वस्थ घुमतो पारवा

-बा. भ. बोरकर

 

Posted by यशोधरा in

आत गोठलेले आसू,
वर विटलेले हसू,
ओठी आलेले, मावळे...
"थोडे नदीकाठी बसू"

घ्यावा कशाला मागोवा,
जीव अहंतेचा गोवा,
चार पावली यायचा,
वीस कोसांचा पस्तावा...

नदी रोडावली आहे,
खडे मात्र बोचायाचे,
रान राहिलेले नाही,
आता पान पाखरांचे...

वृथा सारवासारव,
फोल शब्दांची रांगोळी,
आता पाचोळ्यात जमा,
लय चुकलेल्या ओळी...

-बा.भ.बोरकर